Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

NIEUWE TAKEN DOOR NIEUWE WET INBURGERING 2021


Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering 2021 van kracht. Het kernbegrip van deze nieuwe wet is 'inburgering op maat'. Het vergt veel van uw gemeente om die inburgering in uw werkprocessen goed vorm te geven. En de individuele voortgang te monitoren. Hieronder gaan wij kort in op de nieuwe taken die deze wet met zich meebrengt. Ook geven wij tips waar ICT het werk van de gemeente kan verbeteren.

nieuwe wet inburgering

TAAK 1: BREDE INTAKE

Met elke inburgeringsplichtige nieuwkomer begint de taak van de gemeente met de Brede intake; bij voorkeur begint dit al in het AZC. De gemeente dient via de Brede intake een goed beeld te krijgen van de nieuwkomer. Hierbij wordt een leerroute gekozen die bij hem of haar past. De Brede intake bestaat uit: een leerbaarheidstoets door een onafhankelijk instituut, een onderzoek naar de werkervaring van de nieuwkomer en een verkenning van de persoonlijke omstandigheden. Bij nieuwkomers met jonge kinderen kijkt de gemeente bovendien of er hen voor- of vroegschoolse kan worden aangeboden.


checklist-omgevingswet-aanpassingen-solviteers
420-x-265-67

TAAK 2: PLAN INBURGERING EN PARTICIPATIE (PIP)

De gemeente verwerkt samen met de nieuwkomer alle inzichten van de Brede intake in een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Elk plan bevat concrete afspraken over de leerroute, het aantal lesuren, financiën en prestaties. Dit alles wordt vastgelegd in een gemeentelijke beschikking. Vanuit het PIP gaan inburgeraar en gemeente feitelijk een driejarig samenwerkingsverband aan. Bij vluchtelingen nemen de gemeenten bepaalde financiële taken over, zodat dergelijke problemen worden voorkomen. Ook kopen de gemeenten het benodigde onderwijs in. Nieuwkomers met een Nederlandse partner zorgen zelf voor hun financiën en onderwijs, eventueel geholpen door een lening van DUO.

TAAK 3: LEERROUTE

Binnen de nieuwe Wet inburgering 2021 worden nieuwkomers in drie mogelijke leerroutes voorzien. Hierdoor kan de inburgeraar op zijn eigen niveau inburgeren.


1. De Onderwijsroute: is vooral voor jongeren bedoeld, waarmee zij zo snel mogelijk een schooldiploma halen.


2. De B1-route: voorziet in een combinatie van taal en (vrijwilligers)werk en duurt maximaal 3 jaar.


3. De Z-route: nieuwkomers waarvoor de hiervoor genoemde routes niet haalbaar zijn, volgen deze route en werken aan hun zelfredzaamheid.

932-x-500-18
310-x-194-22

TAAK 4: VERKLARING

De ondertekening van de participatieverklaring is het slotstuk van een traject waarin de inburgeraar kennismaakt met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Denk daarbij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. Het traject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

TAAK 5: MAP

De Module Arbeidsparticipatie (MAP) heette vroeger ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Gemeenten moeten nieuwkomers in de eerste 18 maanden van hun inburgering de MAP aanbieden. Onderdeel van de MAP is de praktische inzet op de arbeidsmarkt – denk aan vrijwilligerswerk, stage, werkervaringsplaats en betaald werk. De module wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een eindgesprek of 64 uur MAP-cursus. Ook het maken van een aantal opdrachten, die in een portfolio worden samengebracht, behoort tot deze module.

420-x-265-69
geld-besparen

TAAK 6: FINANCIEEL ONTZORGEN

De rol van de gemeente is om de statushouder zoveel mogelijk te ontzorgen. Hierdoor kunnen de nieuwkomers zich optimaal concentreren op de inburgering. De maatschappelijke winst hiervan is groot. Het afbreukrisico voor gemeente en inburgeraar is ook groot. Want het kan om behoorlijke bedragen gaan, aangezien het een traject van 3 jaar betreft.

TAAK 7: VERANTWOORDING

Binnen dit nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor monitoring en evaluatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) gevraagd om de kwantitatieve gegevens voor monitoring en evaluatie van de Wet inburgering 2021 te verzamelen. De gemeente moet zorgdragen voor de verzameling en correcte aanlevering van de brongegevens.

640-x-400-17

ICT-VOORZIENINGEN VOOR DE NIEUWE WET

Om deze taken goed uit te voeren moeten de volgende ICT-zaken op orde worden gebracht :


1). Koppelingen en gegevensoverdracht met DUO en regionale partners via uw uitkeringsapplicatie

U moet voor 1 januari 2022 notificaties kunnen ontvangen van DUO en COA. De standaard voor COA is inmiddels gereed, die van DUO (nog) niet. Het is overigens ook niet duidelijk of die standaard er gaat komen. Voor de gegevensuitwisseling met lokale partners komt er mogelijk geen standaard. U mag namelijk zelf bepalen hoe dit plaatsvindt. Om op een veilige en efficiënte manier gegevens te kunnen uitwisselen moeten er nog wel wat zaken worden geregeld. Denk in dit kader aan: het structureren van informatie, het afstemmen van processen en het realiseren van de koppelingen. 


2). Dossierinrichting en rechten binnen uw uitkeringsapplicatie

Om de regietaken goed uit te voeren moet u over de juiste informatie beschikken. Daarnaast moet u gegevens aanleveren voor de monitoring en evaluatie van de wet. Dit betekent dat u nu al moet gaan zorgen dat dossiers op orde zijn en dat uw applicatie de juiste gegevens kan opslaan en delen. Het gaat om gevoelige informatie, die conform de AVG goed worden afgeschermd. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over de autorisaties binnen de applicatie.  


3). Processen en werkafspraken binnen uw organisatie

Er komen nieuwe taken op uw gemeente af. Het is daarom relevant om de nieuwe processen en de nieuwe werkafspraken te beschrijven. Hierna kunt u het proces naspelen en oefenen met uw medewerkers. Uw medewerkers zijn dan goed voorbereid, als de wet in gaat en de eerste cliënten zich melden.


4). Werkproces en documentinrichting binnen uw uitkeringsapplicatie 

Een uitkeringsapplicatie moet het proces optimaal ondersteunen. Dit doet u door de applicatie en het workflowsysteem van uw applicatie optimaal in te richten. Documentcreatie speelt hierbij een cruciale rol. Zoals al eerder beschreven moet u binnen de nieuwe taken veel documenten creëren. U bespaart tijd als deze goed gebruik maken van de al ingevoerde gegevens in de applicatie en uw medewerkers weinig handmatig meer hoeven aan te passen. 

Wij helpen u graag om op tijd klaar te zijn voor de nieuwe Wet inburgering 2021. Neem contact met ons op via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: info@solviteers.nl